Algemene Voorwaarden

 

1. DEFINITIES

 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

* BigBrain: BigBrain BV, de besloten vennootschap met statutaire zetel in Leiden en kantoor houdende aan de Alexander Boersstraat 52 te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer: 28114230

* Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

* Website: de door c.q. namens BigBrain aangeboden informatie en/of technische infrastructuur en/of communicatiemogelijkheden, zoals onder andere de internetpagina\'s onder het domein \"TechBrain.nl\".

* Diensten: de Website, het profiel, chambers, agendapunten, sollicitatieruimte, pitches en alle andere andere gebruiksmogelijkheden van TechBrain, zowel gezamenlijk als afzonderlijk.

*Pitch: een door een onderneming aangeboden pitch vanaf het domein “companybrain.nl”, waarop leden (zie hieronder) van de website kunnen reageren. Eventueel is er aan de pitch een geldprijs verbonden.

* Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website en/of Diensten, onder meer door de Website te bezoeken, door een publicatie te uploaden, door te reageren op een publicatie. door een profiel aan te maken, door een agendapunt te plaatsen, door een chamber in te richten en te beheren, door een sollicitatieruimte in te richten en te beheren, of op welke andere wijze dan ook gebruik maakt van de door TechBrain aangeboden mogelijkheden.

* Recruiter: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de TechBrain website door middel van een recruitersaccount, door een chamber in te richten en te beheren, door een sollicitatieruimte in te richten en te beheren, door gegevens op te vragen bij andere leden of anderszins middels een recruitersaccount gebruik maakt van de TechBrain website.

* Leden: Alle gebruikers van TechBrain die akkoord zijn gegaan met deze algemene voorwaarden teneinde een lidmaatschap van de TechBrain website te verkrijgen.

* Je, jij, jou(w): het lid, de gebruiker of de recruiter, afhankelijk van degene op wie het artikel - al dan niet uit de context van het artikel op te maken - van  toepassing is.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

 

2.1 BigBrain verzoekt ieder lid om deze Voorwaarden nauwkeurig door te lezen. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten stem je in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

 

2.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze Voorwaarden wordt door BigBrain uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door BigBrain worden afgeweken, waarbij overige bepalingen van deze Voorwaarden waarop de eventuele goedkeuring niet ziet onverkort van kracht blijven.

 

2.4 Alle rechten en aanspraken die, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van BigBrain worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BigBrain ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

2.5 BigBrain heeft te allen tijde het recht om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Ieder lid erkent zijn eigen verantwoordelijk te dezer zake. BigBrain adviseert ieder lid deze Voorwaarden op wijzigingen te controleren.

 

3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Ieder lid erkent dat BigBrain niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de Website en/of Diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade, zelfs wanneer BigBrain op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen.

 

4. VERLEENDE RECHTEN/VOORBEHOUDEN RECHTEN

 

4.1 BigBrain verschaft de informatie aan de gebruiker enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doelen en mag de informatie enkel voor dergelijke doelen raadplegen. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BigBrain, welke toestemming de gebruiker tevens nodig heeft om materiaal dat is afgeleid van de informatie of ander materiaal naar BigBrain te uploaden en/of versturen. Deze website is bedoeld voor eigen, persoonlijke raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines of in het kader van normaal gebruik van door BigBrain ter beschikking gestelde RSS-feeds. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen BigBrain content aanbiedt. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Door materiaal naar BigBrain te uploaden of te versturen, verleent de gebruiker BigBrain een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijd en voor altijd geldende, royaltyvrije licentie voor het gebruik van dergelijk materiaal of een onderdeel daarvan in enige en alle media op een naar eigen goeddunken in te vullen wijze. Bovendien doet de gebruiker daarbij afstand van alle zogenoemde morele rechten en soortgelijke rechten op het betreffende materiaal. De gebruiker stemt erin toe dat het hem niet is toegestaan de broncode te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te proberen om de broncode te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), en dat het hem evenmin is toegestaan om enig recht op de informatie te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven, er een zekerheidsrecht op te verlenen of op enigerlei andere wijze over te dragen. Voor wat betreft de ge-uploade informatie op de BigBrain website geldt dat deze in beginsel onder de verantwoordelijkheid valt van degene die de informatie heeft ge-upload.

 

4.2       (a) Er geldt voor iedere gebruiker in beginsel een verbod om e-mailadressen of andere (persoons-)gegevens van de Website en/of via de Diensten te gebruiken en/of te verwerken, (bijv. door zgn. harvesting) voor commerciële mailings van niet zorgvuldig door BigBrain geselecteerde derden. Aldus bepalen de Voorwaarden dat de e-mailadressen of andere (persoons-)gegevens die zichtbaar zijn op de Website en/of via de Diensten door de gebruiker uitsluitend mogen worden gebruikt voor het verzenden van enkelvoudige berichten. Het door de gebruiker (niet inhoudende de recruiter) gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciële berichten aan meer dan een adres - mailingen - is expliciet niet toegestaan, zulks op straffe van een boete van 5.000,- euro per overtreding, waarbij elk bericht in een geconstateerde mailing als een individuele overtreding gezien zal worden. Ook is het de gebruiker niet toegestaan om e-mailadressen of andere (persoons-)gegevens van de Website en/of via de Diensten over te nemen in andere gegevensverzamelingen.

 

(b) Van een zorgvuldig door BigBrain geselecteerde derde is sprake, als BigBrain deze derde een recruitersaccount heeft gegund. Zulks geschiedt te allen tijde ter behoud van alle rechten.

 

(c) Het in dit artikel vermelde verbod vindt alleen dan geen toepassing, wanneer de door BigBrain geconstateerde commerciële handeling plaats heeft gehad binnen het naar het oordeel van BigBrain beoogde doel van de BigBrain website.

 

(d) Iedere gebruiker verklaart dat hij, bij twijfel of dergelijke door hem te verrichten of verrichte handelingen onder dit artikel vallen, contact opneemt via info@TechBrain.nl om zulks te verifiëren.

 

(e) De in dit artikel vermelde verboden vinden in beginsel tevens toepassing voor de recruiter, slechts dan niet, wanneer hij:

1. gegevens van BigBrain leden verzamelt voor commercieel gebruik.

2. mailings verzendt aan meerdere BigBrain leden tegelijk

 4.3     De Gebruiker aanvaardt dat BigBrain de eigendom verkrijgt van alle door de Gebruiker geplaatste informatie, inclusief de persoonsgegevens van de Gebruikers.

 

5. GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

 

Ieder lid verplicht zich om de BigBrain website niet te gebruiken:

 

      (a) voor enig onwettig doel;

 

      (b) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Website en/of Diensten wordt/worden onderbroken, wordt/worden beschadigd, minder efficiënt wordt/worden of dat de functionaliteit van de Website en/of Diensten op enigerlei wijze wordt aangetast;

 

      (c) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma\'s;

 

      (d) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is, of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;

 

      (e) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding);

 

      (f) voor het verspreiden of verzenden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BigBrain;

 

      (g) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomst van een bericht;

      (h) voor het gebruiken van niet op de waarheid gebaseerde curriculum vitae en/of cijferlijst met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de vermelde persoonlijke en/of academische informatie;

      (i) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten.

      (j) voor uitingen voor of namens ondernemingen of andere organisaties die geheel of gedeeltelijk dezelfde doelen hebben als BigBrain. Onder deze uitingen wordt elke benadering van een lid, dat er mogelijk toe zou kunnen leiden dat dit lid van de betreffende onderneming of organisatie op de hoogte wordt gebracht, of anderszins op het bestaan van de onderneming of organisatie wordt geattendeerd.

     (k) Voor elke afzonderlijke benadering of uiting, zoals bedoeld onder sub (j), wordt aan de overtreder een boete verbeurd van € 5.000, -.

BigBrain oefent geregeld controle uit ten aanzien van de content die via gebruikers op de Website en/of Diensten terechtkomt. BigBrain heeft hiertoe niet de plicht en kan ook nimmer hiertoe verplicht worden.  BigBrain kan derhalve geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke content. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten erkent de gebruiker dat hij te maken kan krijgen met content die beledigend of onoorbaar van aard is. BigBrain aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige content of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van content die naar de Website en/of leden van BigBrain is verstuurd, geë-maild, of op enigerlei andere wijze via de Website en/of Diensten is verspreid.

 

Leden erkennen dat BigBrain de content die via gebruikers van de Website en/of Diensten wordt verzonden of verspreid niet vooraf controleert of bekijkt, maar dat BigBrain wel het recht (maar niet de plicht) heeft om content die via de Website en/of Diensten beschikbaar is, te weigeren, te wijzigen of te verwijderen. 

 

7. SCHADELOOSSTELLING

 

De leden verplichten zich verder dat in het geval dat zij een aanspraak, claim of vordering hebben ten opzichte van een andere gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website en/of Diensten, met name een aanspraak, claim of vordering die voortvloeit uit een geplaatste pitch, zij de verwezenlijking van een dergelijke aanspraak, claim of vordering onafhankelijk van en zonder verhaal op BigBrain zal nastreven. Een lid zal BigBrain volledig schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aanspraken, vorderingen tot schadevergoeding, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op deze Voorwaarden of enig ander gebruik van de Website en/of Diensten of de informatie door het lid. Het lid erkent dat BigBrain geen controle uitoefent over de aard van de inhoud van de informatie of het programma dat wordt verzonden of ontvangen door het lid dat van de Website en/of Diensten gebruik maakt en dat BigBrain op geen enkele wijze nagaat waarvoor het lid de Website en/of Diensten gebruikt. De gebruiker stemt erin toe BigBrain volledig schadeloos te stellen ten aanzien van alle claims of gerechtelijke stappen die door enige andere persoon jegens BigBrain worden ingediend of ondernomen als gevolg van het gebruik van de Website en/of Diensten door het lid.

 

 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Ieder lid erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de Website en/of Diensten, die in het bezit komen en zijn van BigBrain, tevens eigendom blijven van BigBrain of zijn licentiegevers en vallen onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van BigBrain en overige toepasselijke regelgeving zoals het merkenrecht. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig de voorwaarden omschreven in artikel 4, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BigBrain niet toegestaan.

 

9. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

 

BigBrain heeft te allen tijde het recht om dit contract onmiddellijk op te zeggen en/of (het gebruik door leden van) de BigBrain Website en/of Diensten op te schorten zonder opgaaf van redenen, indien dit naar het oordeel van BigBrain wenselijk is.

 

10. PRIVACY

 

10.1 Dit artikel informeert je over de wijze waarop BigBrain omgaat met de informatie die wordt verkregen van bezoekers of leden van de Website en door bijvoorbeeld het gebruik van onze website, registratie van een lid, de aanmaak van een profiel, het lid worden van een BigBrain Chamber, het deelnemen aan discussies op het forum, het publiceren op de BigBrain website, het reageren op een geplaatste Pitch of het anderszins gebruik maken van welke dienst dan ook op de website.

 

10.2 De leden verlenen toestemming aan BigBrain om hun persoonsgegevens te verwerken, op te nemen in een of meer bestanden en inzichtelijk te maken voor bij BigBrain aangesloten ondernemingen. In ieder geval verlenen leden toestemming om hun persoonsgegevens inzichtelijk te maken aan bij BigBrain aangesloten ondernemingen op www.CompanyBrain.nl. Deze bestanden zijn indien nodig aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Om je gegevens optimaal te beschermen worden je persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. 

10.3 De verwerking van persoonsgegevens door BigBrain vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

 

      1. het verwerken van persoonsgegevens teneinde een eventuele overeenkomst die je met BigBrain bent aangegaan te kunnen nakomen, hiertoe kunnen je gegevens, indien BigBrain dat nodig acht, aan derden worden verstrekt.

 

      2. het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het aanbieden van informatie en diensten van BigBrain;

 

      3. het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het beheer van de relatie tussen BigBrain en de gebruiker;

 

      4. management van de technische infrastructuur, waaronder de toegang tot diverse online diensten;

 

      5. het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 

      6. het uitvoeren van marktstudies en markt- en gebruikersanalyses;

 

      7. het alleen dan wel in samenwerking met zorgvuldig door BigBrain geselecteerde derden kunnen aanbieden van informatie of diensten.

      8. het tonen van de persoonsgegevens aan zorgvuldig door BigBrain geselecteerde derden.

 

      9. het verwerken van persoonsgegevens, op welke wijze dan ook, indien hiermee naar het oordeel van BigBrain een verbetering van de infrastructuur en/of de gebruiksvriendelijkheid van de website bewerkstelligd kan worden.

 

10.4 Naast bovengenoemde verwerking van je persoonsgegevens vindt tevens gegevensverzameling plaats met betrekking tot het bezoek van onze Website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de Website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Je kunt je browser zo instellen dat elke keer een bericht krijgt dat je een cookie ontvangt , of dat alle cookies worden geweigerd. Het weigeren van cookies behorende bij de Website heeft mogelijk tot gevolg dat sommige onderdelen ervan niet volledig kunnen functioneren.

 

10.5 Door de akkoordverklaring van deze Voorwaarden en het daarmee gepaard gaande lidmaatschap van BigBrain gaat ieder lid akkoord met alle mailings die van BigBrain afkomstig zijn. 

 

10.6 Je kunt jouw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief) verzoek hiertoe aan BigBrain, Transformatorweg 28, Postbus 79113, 1070 ND, Amsterdam, te richten. BigBrain zal je dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van jouw bij BigBrain aanwezige persoonsgegevens. Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie hierboven) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kan je dit schriftelijk (via brief) aan BigBrain melden, waarbij je aangeeft dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geef je in jouw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van jouw persoonsgegevens aan. BigBrain zal jouw instructies opvolgen in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tenzij BigBrain op enige wijze hiertoe niet in staat blijkt. In het laatste geval zal BigBrain de persoonsgegevens uit haar bestanden verwijderen.

 

10.7 BigBrain behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot je persoonsgegevens en overige gegevens en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek wij redelijkerwijs gerechtvaardigd achten in verband met eventuele beschuldigingen door enige partij inzake jouw vermeend misbruik van onze Website en/of Diensten, om onze systemen naar behoren te laten functioneren of om onszelf of onze gebruikers te beschermen.

 

10.8 In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om jouw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

 

10.9 BigBrain heeft het recht dit Privacy Reglement eenzijdig te wijzigen. Wij raden je dringend aan om je zelf ook in te spannen op verantwoorde wijze met je privacy om te gaan en daarom regelmatig te kijken of het Privacy Reglement is gewijzigd.

 

11. WIJZIGINGEN

 

BigBrain heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de Website en/of Diensten eenzijdig te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om regelmatig dit bestand door te lezen en na te gaan of de voorwaarden van deze Voorwaarden zijn veranderd. Door gebruik te blijven maken van de Website en/of de Diensten gaat het lid akkoord met dergelijke wijzigingen.

 

12. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN (VER)NIETIG(BAAR)HEID

 

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met BigBrain is het Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden of op andere wijze, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

 

12.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden dan zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de ongeldig verklaarde bepalingen zoveel als mogelijk weergeven.

 

13. REGISTRATIE, WACHTWOORD, VEILIGHEID EN GEBRUIK

 

13.1 Registratie van ieder lid geschiedt door middel van online aanmelding met het aanmeldingsformulier op de Website. Je bent verplicht om het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen.BigBrain behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren, in welk geval BigBrain zal trachten dit zo spoedig mogelijk mee te delen.

 

13.2 Het profiel van ieder lid is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een lid is niet gerechtigd om derden toegang tot (het gebruik van) zijn profiel te verschaffen.

 

13.3 BigBrain is te allen tijde gerechtigd om toegang tot (onderdelen van) de BigBrain website te blokkeren of het gebruik ervan te beperken en/of andere maatregelen te nemen die BigBrain nodig acht, met name, maar niet beperkt tot, indien een lid handelt in strijd met bepalingen uit de Voorwaarden, maar tevens bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud/onderzoek van de technische infrastructuur van de Website en/of Diensten. Indien BigBrain hier redelijkerwijs aanleiding toe ziet, zal zij jou tijdig van dergelijke maatregelen trachten op de hoogte te stellen. BigBrain zal wegens zodanige blokkering/onderbreking nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

13.4 De overeenkomst tot gebruik van de BigBrain website is voor onbepaalde duur, tenzij expliciet anders aangegeven door BigBrain. Opzegging met onmiddellijke ingang van de overeenkomst tot gebruik van de website is te allen tijde mogelijk door zowel BigBrain als door jou. Een gebruiker kan de overeenkomst tot gebruik van de website opzeggen door in te loggen op je persoonlijke gegevens en aldaar dit aan te geven.

 

14. KLACHTEN

 

14.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door BigBrain serieus in behandeling worden genomen.

 

14.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van BigBrain (info@TechBrain.nl).

 

14.3 BigBrain zal trachten binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. BigBrain zal trachten je hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

 

15. INHOUD (MEDE VERDUIDELIJKING BEPAALDE IN ART.5)

 

15.1 Het is niet toegestaan om de naam van BigBrain te gebruiken om enig product of dienst, mening, zaak of politieke partij/kandidaat te promoten.

 

15.2 Door inhoud op de BigBrain website te plaatsen aanvaardt het lid verantwoordelijkheid hiervoor en staat er aldus voor in dat deze inhoud eigendom is van het lid danwel dat het lid over de benodigde rechten daarvoor beschikt (waaronder mede begrepen dat het lid over dit recht beschikt omdat het onder een wettelijk toegestane uitzondering op het auteursrecht valt). Het lid staat er voor in dat al het materiaal en de inhoud van de door het lid aan BigBrain geleverde inhoud niet in strijd is met deze Voorwaarden en jij vrijwaart BigBrain voor alle claims en/of schade die voortvloeit uit het gebruik van door de gebruiker aan BigBrain geleverde inhoud.

 

15.3 Ieder lid erkent dat BigBrain geen voorafgaand toezicht of regelmatige controles uitoefent op de inhoud en/of het gebruik van de website, maar dat BigBrain het recht heeft om naar eigen inzicht (delen van) de Weblogs te verwijderen die TechBrain strijdig acht met deze Voorwaarden of met andere voorwaarden/beginselen die TechBrain redelijkerwijs nalevenswaardig acht.

 

15.4 Informatie, inhoud en andere content op de website die niet door BigBrain is verschaft, kan nimmer als zodanig worden opgevat.

 

16. VRAGEN

 

Voor vragen kan ieder lid een e-mail sturen naar info@TechBrain.nl.